Voordat je lid wordt

Er kan vrijblijvend 3 maal mee worden gespeeld alvorens te beslissen om al dan niet lid te worden.
Een leen badmintonracket is altijd beschikbaar voor die 3 avonden. 

Over het lidmaatschap

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus;
 • Het lidmaatschap geldt altijd tot het einde van het verenigingsjaar;
 • Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste één maand voor het einde van het verenigingsjaar te gebeuren (dus vóór 1 augustus);
 • Bij géén opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd;
 • Een opzegging dient schriftelijk (brief of mail) overhandigd te worden aan de ledenadministratie;
 • Inning van de contributie vindt tweemaal per jaar plaats, rond 1 oktober en rond 1 februari, via automatische incasso. Elke incasso beslaat een helft van de vastgestelde contributieverplichting;
 • In overleg met de penningmeester is een afwijkende contributie-inning mogelijk (kas, overmaken, meerdere periodes). In dat geval geldt een toeslag van €10,- per verenigingsjaar;
 • Voor het seizoen 2021-2022 is de basiscontributie vastgesteld op € 180,- voor jeugdleden (tot 18 jaar) en €220,- voor volwassenen. Competitiespelers betalen een toeslag, afhankelijk van het competitieniveau waaraan zij deelnemen. Deze toeslag wordt door het bestuur vastgesteld en gecommuniceerd in het jaarplan;
 • Bij het aangaan van lidmaatschap gedurende het seizoen betaalt men een deel van de jaarcontributie, evenredig aan het aantal maanden dat het seizoen nog loopt. De hoogte van de verschuldigde contributie wordt per geval vastgesteld door de penningmeester of ledenadministratie;
 • Jeugdspelers kunnen op voorspraak van de jeugdtrainer(s) en in afstemming met het bestuur vroegtijdig doorstromen naar de volwassenen. In dat geval bepaalt het bestuur een passende toeslag op de contributie;
 • In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten tot (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van contributieverplichtingen (denk aan chronische ziekte/langdurige blessure, verhuizing of andere vormen van overmacht);
 • Om in aanmerking te komen voor restitutie of kwijtschelding dient een lid schriftelijk (brief of mail) een verzoek tot stopzetting van contributieverplichting in bij de ledenadministratie;
 • Restitutie vindt in principe plaats aan het einde van het verenigingsjaar. Het bestuur stelt dan de hoogte van de restitutie vast;
 • Als bij restitutie of kwijtschelding geen sprake is van het direct beëindigen van het lidmaatschap, is sprake van een niet-spelend lidmaatschap. Het betreffende lid behoudt alle rechten, behalve het actief beoefenen van de badmintonsport tijdens verenigingsactiviteiten. Denk daarbij aan stemrecht tijdens ALV, deelname aan nevenactiviteiten, etc.;
 • In geval van een niet-spelend lidmaatschap neemt het bestuur aan het einde van het seizoen contact op met het betreffende lid om afspraken te maken voor het komende seizoen (doorzetten niet-spelend lidmaatschap, terug omzetten naar ‘actief’ lid, of beëindiging van het lidmaatschap). Bij doorzetten van het lidmaatschap in stille vorm geldt een contributieverplichting van €20,-.    

Het bestuur organiseert ten minste éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Wijzigingen in het contributiereglement en in de hoogtes van de contributiebijdragen worden tijdens de ALV vastgesteld. Hiervoor is een absolute meerderheid van de aanwezige stemmen vereist.

Sponsor BC Blauwvinger 

boek via SponsorKliks